Hilfe Banner

ฉันต้องการความช่วยเหลือ!

เราคือผู้เคียงข้างคุณ ถ้า

  • … คุณต้องการผู้ปกป้องและต้องการความช่วยเหลือ
  • … คุณถูก ควบคุมความเคลื่อนไหว ถูกข่มขู่ หรือ ถูกทำให้กลัว หรือคุณต้องแบ่งส่วนแบ่งจากเงินที่คุณหาได้มากเกินไป
  • … คุณต้องชดใช้หนี้สิน
  • … มีคนยึดเอกสารสำคัญส่วนตัวของคุณไป
  • … คุณถูกใช้กำลัง
  • … คุณถูกบังคับให้ค้าประเวณี หรือให้กระทำการอย่างอื่น

 

การให้คำปรึกษาของเรา เป็นแบบนิรนาม และไม่มีค่าใช้จ่าย
เราจะไม่ทำอะไรเลย
ถ้าคุณไม่เห็นด้วย
เราให้คำปรึกษาด้วยภาษาของคุณ
หรือโดยการใช้ล่าม
เราให้ข้อมูลคุณ เรื่องสิทธิของคุณ
เราคิดและวางแผนร่วมกัน ว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป
เราช่วยเหลือคุณ ทั้งในกรณีที่คุณไม่มิสิทธิพำนัก
ในกรณีของการบังคับค้าประเวณี เราให้ที่อยู่ที่ปลอดภัยให้แก่คุณ

FIZ Fraueninformationszentrum - ศูนย์ข่าวผู้หญิง
0711-23941-24 und mobil 0157-76454802